הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה מקומית לתכנון ובניה קרית מלאכי - דף הבית

טפסים

  
כווץ מחלקה : א. מידע ‏(1)
שובר לתשלום עבור תיק מידע
כווץ מחלקה : ב. רישוי ‏(17)
דוח תקינות מקלט מרחב מוגן
הודעה לפי סעיף 36 ב
המלצה לפטור מהגא
הצהרה-מודעות פרסום
הצהרת מהנדס לפי תמא 38
הצהרת מהנדס
התחייבות לפינוי פסולת לאתר מורשה
ויתור על זכוית בניה והסכמה לביצוע עבודות
טופס שינויים בהיתר
טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת
טופס להגשת חישובים סטטים
תצהיר לעניין שער לשטחים ציבוריים שכונת סביונים
תקנה 9
טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
פרט רעפים
תצהיר עורך הבקשה לנספח בטיחות אש
כווץ מחלקה : ג. השבחה ‏(2)
בקשת נישום לבחינת היטל השבחה
מסטר תצהיר פטור עד 140 למי שיתגורר בנכס 4 שנים
כווץ מחלקה : ד. פיקוח ‏(3)
הנחיות תאגיד לטופס 4
סט התחלת עבודות
סט בקשה לתעודת גמר
כווץ מחלקה : ה. תכנון ‏(4)
כתב התחייבות ושיפוי
נספח 1 – טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית
נספח 1ב תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות התביעות
נספח 1ג הצהרת עורך התכנית

 

טפסים