הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה מקומית לתכנון ובניה קרית מלאכי - דף הבית

טפסים

  
  
מידעשובר לתשלום עבור תיק מידע
מידעכתב התחייבות לתשלום דמי הקמה
  
  
רישוידוח תקינות מקלט מרחב מוגן
רישויהודעה לפי סעיף 36 ב
רישויהמלצה לפטור מהגא
רישויהצהרה-מודעות פרסום
רישויהצהרת מהנדס לפי תמא 38
רישויהצהרת מהנדס
רישויהתחייבות לפינוי פסולת לאתר מורשה
רישויויתור על זכוית בניה והסכמה לביצוע עבודות
רישויטופס שינויים בהיתר
רישויטופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת
רישויטופס להגשת חישובים סטטים
רישויתצהיר לעניין שער לשטחים ציבוריים שכונת סביונים
רישויתקנה 9
רישויטופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת
רישויטופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
  
  
השבחהבקשת נישום לבחינת היטל השבחה
השבחהמסטר תצהיר פטור עד 140 למי שיתגורר בנכס 4 שנים
  
  
פיקוחהנחיות תאגיד לטופס 4
פיקוחסט התחלת עבודות
פיקוחסט בקשה לתעודת גמר
  
  
תכנוןכתב התחייבות ושיפוי
תכנוןנספח 1 – טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית
תכנוןנספח 1ב תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות התביעות
תכנוןנספח 1ג הצהרת עורך התכנית

טפסים