.

הודעות חשובות

בתאריך 04.02.2020 יום ג` ט שבט תש"פ, האגף יהיה סגור לרגל השתלמות מחלקתית.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בהמשך להחלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מס' 201904 מיום 14.04.19:

הוועדה מודיעה לציבור על עמדתה העקרונית, כי לא תאשר היתרי בניה, שנועדו להסדיר חריגות בניה בדיעבד, שאינם עפ"י היתרי הבניה שהתקבלו החל מ-  15.04.19.

ככל שבעל ההיתר ירצה לשנות את הבניה עליה קיבל היתר,  יהיה עליו לבקש היתר בניה ולקבלו טרם ביצוע השינוי המבוקש.

ככל שהמבקש יבקש להכשיר עבודות בניה שבוצעו בסטייה מההיתר, המבקש יידרש להרוס את עבודות הבניה שבוצעו בסטייה מההיתר שהוצא ולאחר מכן להגיש את הבקשה, כך שבמועד הגשת הבקשה לא תהיה בקשה להכשרת עבודות בניה שבוצעו בסטייה מהיתר שהוצא לאחר 15.04.19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

החל מתאריך 01.05.19 הוועדה עוברת ונכנסת לפילוט של מפ"י, יש להגיש מפות מדידה במערכת של מפ"י טרם הגשת תיק המידע.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*החל מתאריך  15.04.2018 כל חישובי השטחים יחושבו על ידי רכיב חישוב השטחים (רובוט).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בחדשות ועדכונים נוספים - יש ללחוץ כאן

 

 חדשות ועדכונים